Arbeidsongeschiktheid

Als u als werknemer (loontrekkend) arbeidsongeschikt bent, wordt uw loon tijdens de eerste maand van arbeidsongeschiktheid verder betaald door uw werkgever. Dit is de periode van het ‘gewaarborgd loon’.

Na die maand gewaarborgd loon ontvangt u geen loon meer van uw werkgever. U valt dan terug op een uitkering van de sociale zekerheid die uitgekeerd wordt via:

  • uw ziekenfonds (bij ziekte of een ongeval in het privéleven), of
  • uw arbeidsongevallenverzekeraar (bij een arbeidsongeval).

In geval van moederschapsrust valt u onmiddellijk terug op een uitkering via het ziekenfonds.

Uw ziekenfonds betaalt de uitkering bij ziekte, ongeval in het privéleven of moederschapsrust

Via de wettelijke voorzieningen van de sociale zekerheid heeft u recht op een uitkering, ook vervangingsinkomen genoemd. Uw ziekenfonds staat in voor de uitbetaling.

Bij arbeidsongeschiktheid valt u terug op dit lager vervangingsinkomen, terwijl uw lopende vaste lasten (huur of hypotheek, afbetaling van de auto, levensonderhoud, …) dezelfde blijven.

Als uw groepsverzekering de waarborg arbeidsongeschiktheid heeft, ontvangt u bovenop de wettelijke tussenkomst via uw ziekenfonds een extra vergoeding van Vivium.

Het maandelijkse bruto bedrag waarmee Vivium uw vervangingsinkomen aanvult, vindt u terug op uw benefit statement dat u ieder jaar ontvangt, in ‘Mijn contracten’ op mijngroepsverzekering.vivium.be.

De extra aanvulling van Vivium begint ten vroegste vanaf de tweede maand arbeidsongeschiktheid, ongeacht de oorzaak ervan. Dit is een eigenrisicotermijn van 30 dagen die is afgestemd op de periode van gewaarborgd loon. In sommige contracten werd met uw werkgever een langere eigenrisicotermijn afgesproken: 60, 90, 180 of zelfs 365 dagen. De eigenrisicotermijn vindt u ook terug op uw benefit statement.

De arbeidsongevallenverzekeraar komt tussen bij een arbeidsongeval

Heeft u een arbeidsongeval gehad, of een ongeval van of naar het werk, dan komt na de maand gewaarborgd loon, de arbeidsongevallenverzekeraar van uw werkgever tussen. U valt dan terug op deze uitkering. Ook hier kan uw werkgever gekozen hebben voor een extra uitkering door Vivium. Als dit het geval is, vindt u de verzekerde jaarrente terug op uw benefit statement of onder 'Mijn contracten' op mijngroepsverzekering.vivium.be.

Voor de waarborgen arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling wordt er steeds een eigenrisicotermijn vastgelegd. De eigenrisicotermijn begint te lopen op de dag dat de arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door een arts. De duur ervan vindt u terug op uw benefit statement.

Vivium komt tussen na het verstrijken van de eigenrisicotermijn.

Omdat u voor de waarborg arbeidsongeschiktheid bij ziekte of ongeval als werknemer de eerste maand recht hebt op gewaarborgd loon, begint de tussenkomst van Vivium ten vroegste vanaf de tweede maand. Daarom hebben veel groepsverzekeringen een eigenrisicotermijn van 30 dagen. In sommige contracten werd met de werkgever een langere eigenrisicotermijn afgesproken: 60, 90, 180 of zelfs 365 dagen.

Als loontrekkende wordt uw loon bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval of ziekte tijdens de eerste maand van arbeidsongeschiktheid verder betaald door uw werkgever. Dit noemt men de periode van gewaarborgd loon.

Vanaf de tweede maand valt u terug op de wettelijke voorzieningen van de sociale zekerheid. Dan hebt u recht op een uitkering, ook ‘vervangingsinkomen’ genoemd. Uw ziekenfonds staat in voor de uitbetaling.

De wettelijke tussenkomst verschilt al naargelang de oorzaak van uw arbeidsongeschiktheid:

Bij ziekte, ongeval in het privéleven en moederschapsrust staat uw ziekenfonds in voor de uitbetaling. Meer informatie over de wettelijke tussenkomst vindt u terug op de website van het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering). Hierbij de link naar de situatie voor werknemers (loontrekkenden).

Bij een arbeidsongeval krijgt u een uitkering via de arbeidsongevallenverzekeraar van uw werkgever. De hoogte van de wettelijke tussenkomst vindt u terug op de website van de sociale zekerheid via deze link.

Een vervangingsinkomen wordt minder zwaar belast dan een inkomen uit arbeid.

Op een vervangingsinkomen wordt een voorheffing ingehouden die lager is dan de gebruikelijke bedrijfsvoorheffing op uw salaris.

Bij uw belastingaangifte in de personenbelasting moet u deze vervangingsinkomsten apart aangeven en zal de definitieve belasting berekend worden. Omdat de voorheffing bij uitkering eerder laag is, bestaat de kans dat u in de afrekening nog belastingen verschuldigd bent.

Gedurende de eerste maand van uw arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval betaalt uw werkgever uw salaris verder. In die periode betaalt uw werkgever ook de premie voor uw groepsverzekering verder.

Na 30 dagen arbeidsongeschiktheid stopt uw werkgever met de uitbetaling van uw loon en de premiebetaling voor de groepsverzekering. Ook uw eventuele persoonlijke bijdrage in de groepsverzekering valt dan weg.

Indien de waarborg premievrijstelling  werd onderschreven, neemt Vivium bij arbeidsongeschiktheid de premiebetaling voor de groepsverzekering over, zodat uw waarborgen behouden blijven.

Als u langere tijd niet kunt werken door een ziekte of een ongeval of tijdens periode van moederschapsrust, dan neemt Vivium de premiebetaling van uw groepsverzekering over. Dit geldt zowel voor de premies die door uw werkgever betaald worden, als voor de eventuele persoonlijke bijdrage die u zelf betaalt. Zo loopt uw aanvullende pensioenopbouw verder en blijft u verzekerd bij overlijden.

Omdat u standaard recht hebt op een gewaarborgd maandloon, begint de tussenkomst van Vivium ten vroegste vanaf de tweede maand. Daarom hebben veel groepsverzekeringen een eigenrisicotermijn van 30 dagen. In sommige contracten werd met de werkgever een langere eigenrisicotermijn afgesproken van 60, 90, 180 of zelfs 365 dagen.

De eigenrisicotermijn vindt u ook terug op uw benefit statement.

Vivium moet op de hoogte gebracht worden van de arbeidsongeschiktheid en dit uiterlijk binnen 45 dagen na het ingaan van de arbeidsongeschiktheid.

Stap 1: Vul het document ‘Aangifte van ziekte/ongeval/zwangerschap/bevalling’ in:

  • uw werkgever bezorgt u het formulier, of
  • u kunt het hier zelf downloaden.

Dit document bestaat uit twee delen:

  • De aangifte vult u zelf in.
  • Het geneeskundig getuigschrift vult uw behandelende arts in.
    Dit is niet nodig als het gaat om arbeidsongeschiktheid door zwangerschap of bevalling die binnen de wettelijke periode van moederschapsrust valt.

Stap 2: Stuur het document op

Bij voorkeur via e-mail naar protection@vivium.be

of

met de post naar:

Vivium
t.a.v. de Raadsarts (HP 0190)
Desguinlei 92
2018 Antwerpen