Groepsverzekering

De groepsverzekering is een verzekeringscontract dat de werkgever of de sector afsluit bij een verzekeraar zoals Vivium of bij een pensioenfonds voor (een deel van) zijn personeel.

Het heeft tot doel een aanvulling te voorzien op de wettelijke tussenkomsten die via de sociale zekerheid in België worden voorzien.

Een groepsverzekering kan uit verschillende waarborgen bestaan:

 • een aanvullend pensioen (bovenop uw wettelijk pensioen);
 • een uitkering bij overlijden als u overlijdt voor uw pensioen;
 • een aanvullende uitkering bij arbeidsongeschiktheid;
 • een aanvullende uitkering bij ongeval;
 • een waarborg premievrijstelling die ervoor zorgt dat de verzekerde prestaties tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid verder opgebouwd worden.

Deze verzekeringen zijn geen wettelijke verplichting, ze maken deel uit van uw 'extra legale' voordelen als werknemer.

In een pensioenreglement worden alle voorwaarden voor de uitkeringen bij pensioen en overlijden vastgelegd. U kan het pensioenreglement opvragen bij uw werkgever of raadplegen via www.mypension.be.

Van zodra u tot de categorie van werknemers behoort waarvoor uw werkgever een groepsverzekering afsloot, zal uw werkgever u aansluiten.

Zolang u in dienst bent en tot de verzekerde personeelscategorie behoort, stort de werkgever maandelijks (of driemaandelijks of jaarlijks) een bedrag in uw groepsverzekering. Hij neemt de premies voor de waarborgen bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, ongeval en premievrijstelling ten laste. Hij betaalt ook een premie voor uw aanvullend pensioen.

De gestorte premies voor uw aanvullend pensioen brengen intrest op en kunnen eventueel genieten van een bijkomende winstdeelname.

Het kan dat ook u een bedrag moet betalen voor de opbouw van uw aanvullend pensioen. Indien er een persoonlijke bijdrage is, kan u dit terugvinden in het pensioenreglement. U kan het pensioenreglement opvragen bij uw werkgever of raadplegen via www.mypension.be. Hoeveel u eventueel zelf betaalt, vindt u ook terug op uw loonbrief.

Deze persoonlijke bijdrage is uitgedrukt als een percentage van uw loon, een vast bedrag, of een combinatie van beide.

De persoonlijke bijdragen die u zelf betaalt, leveren u een fiscaal voordeel op van 30% van de persoonlijke bijdragen. Dit voordeel wordt u toegekend door een vermindering van de bedrijfsvoorheffing. Daardoor betaalt u bij de afrekening van uw personenbelasting ook minder gemeentebelastingen.

Als u in dienst treedt bij een bedrijf waar de groepsverzekering is voorzien voor de personeelscategorie waartoe u behoort, dan wordt u automatisch opgenomen in de groepsverzekering. U heeft dus geen keuze.

Dit geldt ook indien u een persoonlijke bijdrage moet betalen.

Het spaartegoed van uw aanvullend pensioen dat u en uw werkgever opbouwen, blijft ten allen tijde uw eigendom. En dit zowel bij ontslag door uw werkgever als wanneer u zelf ontslag zou nemen.

U kan wel weigeren mee te doen als er een nieuwe groepsverzekering opgestart wordt terwijl u al in dienst bent en voor zover deze niet bij een cao ingevoerd wordt. In dit geval moet u een afstandsverklaring ondertekenen. Weet wel dat u dan afstand doet van alle voordelen van deze nieuwe groepsverzekering. U kan bijvoorbeeld niet tekenen voor afstand van uw persoonlijke bijdrage en de toelage van de werkgever behouden. U doet afstand van alle premies. Uw keuze is ook onherroepelijk. U kan er later niet op terugkomen.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om niet toe te treden als de persoonlijke bijdrage van de bestaande groepsverzekering zou verhoogd worden (tenzij via een cao ingevoerd).In dat geval moet u ook een afstandsverklaring ondertekenen en is uw beslissing onherroepelijk. Uw werkgever is dan verplicht om de oorspronkelijke groepsverzekering voor u verder te zetten.

Tenslotte kan u weigeren om deel te nemen aan een nieuwe of gewijzigde groepsverzekering als die de bedoeling heeft om een verschil tussen arbeiders en bedienden op te heffen (tenzij een cao de aansluiting verplicht). Deze mogelijkheid bestaat enkel als u was aangesloten bij een groepsverzekering die in voege was op 1 januari 2015. Bij weigering moet u een specifieke afstandsverklaring ondertekenen en is uw werkgever verplicht tot verderzetting van de oorspronkelijke groepsverzekering. In tegenstelling tot de vorige situaties, kan u in bepaalde gevallen, uw keuze om niet deel te nemen herroepen.

Ja, u kan gerust op eigen initiatief aan pensioensparen doen, naast uw groepsverzekering. Elke natuurlijke persoon met een belastbaar inkomen die in België woont en minstens 18 jaar en jonger dan 65 jaar is, kan aan pensioensparen doen. Het bedrag dat hierbij in aanmerking komt voor belastingvermindering, wordt elk jaar geïndexeerd. Voor het aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023) kunt u een pensioenpremie inbrengen van maximaal 990 euro of 1 270 euro. Voor het aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024) kunt u een pensioenpremie inbrengen van maximaal 1 020 euro of 1 310 euro. In ruil daarvoor krijgt u van de fiscus een belastingvermindering van 30% of 25% van uw pensioenpremie. Hierdoor betaalt u ook minder gemeentebelasting.

U kunt dus gerust pensioensparen combineren met een persoonlijke bijdrage in de groepsverzekering. Zo bouwt u op twee manieren een waardevolle aanvulling op bij uw wettelijk pensioen om zo uw levensstandaard na pensionering te handhaven.

De website mijngroepsverzekering.vivium.be biedt informatie over uw groepsverzekering en staat ter beschikking van alle werknemers (loontrekkenden) die bij Vivium een groepsverzekering via hun werkgever hebben of gehad hebben. Uitzonderlijk vindt u er ook een groepsverzekering zelfstandige in terug.

Indien uw contract met 530…. begint, kan u het terugvinden in mijngroepsverzekering.vivium.be.

Informatie over uw persoonlijk pensioensparen of uw levensverzekering is hier niet mee opgenomen.

Als u inlogt vindt u volgende informatie:

 • een overzicht van uw waarborgen: wat is er verzekerd in uw groepsverzekering;
 • een rubriek met ‘veelgestelde vragen' over de groepsverzekering;
 • een eigen ruimte 'Mijn profiel' met informatie over uw persoonlijke gegevens;
 • het officiële benefit statement: de samenvatting van uw verzekerde kapitalen.

U kan meerdere contracten hebben en elk contract kan zijn eigen status hebben:

Actieve polis:

Voor deze contracten worden er nog nieuwe premies gestort.

Bij de waarborgen zijn er bedragen ingevuld.          

Bij de premie staat de huidige (totale) jaarpremie ingevuld.

Uitzonderlijk kan het zijn dat er toch geen premie ingevuld staat, én dat uw contract actief is. Dat is bijvoorbeeld omdat uw arbeidsovereenkomst (tijdelijk) geschorst is (langdurige ziekte, loopbaanonderbreking,…).

Passieve polis:

Voor deze contracten worden geen nieuwe premies meer gestort, maar er zitten wel nog reserves (het reeds gespaarde bedrag) in dit contract.

Bij de waarborgen zijn er bedragen ingevuld.

Bij de premie staat er geen jaarpremie meer ingevuld.

Beëindigde polis:

Voor deze contracten worden geen nieuwe premies meer gestort en zijn er geen reserves meer aanwezig.

Alle waarborgen staan op 'nul'.

De premie staat op 'nul'.

De reserves van dit contract zijn ofwel uitgekeerd, ofwel overgedragen naar een ander contract.

Zes maanden nadat een contract beëindigd is, is dit niet meer raadpleegbaar op mijngroepsverzekering.vivium.be.

 

Het benefit statement is uw officieel jaarlijks overzicht van uw groepsverzekering.

Het is een gedetailleerd overzicht van de waarborgen die u geniet, hoe het staat met de financiering ervan en hoe de reserves geëvolueerd zijn tegenover het voorafgaande jaar.

Het benefit statement bevat veel informatie die niet altijd makkelijk te ontcijferen is. Om u daarbij te helpen, kunt u dit filmpje bekijken.  

Wilt u niet alle details weten, maar wel een zicht op de hoofdlijnen? Bekijk dan het waarborgscherm in uw persoonlijke omgeving mijngroepsverzekering.vivium.be (via Aanmelden). U vindt er de meest recente cijfers van al uw verzekerde waarborgen.

Meestal vallen de berekeningsdatum en de jaarlijkse aanpassingsdatum samen. De jaarlijkse aanpassingsdatum is de datum waarop uw verzekerde waarborgen berekend worden op basis van uw salaris en alle andere berekeningselementen op dat moment. Als er in tussentijd iets gebeurt dat een invloed heeft op de verzekerde waarborgen, dan gebeurt er een herberekening van uw verzekerde waarborgen.

De berekeningsdatum die u op uw laatste benefit statement ziet, is de datum waarop Vivium de laatste herberekening van uw groepsverzekering uitgevoerd heeft.

Dit gebeurt op basis van de gegevens die de werkgever aan ons doorgeeft.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat uw groepsverzekering herrekend werd op 1 juni (berekeningsdatum) omdat uw gezinssituatie gewijzigd is en uw reglement voorziet dat dit een invloed heeft op uw verzekerde waarborgen en dit op basis van het salaris dat u had op 1 januari (jaarlijkse aanpassingsdatum).

Een werkgever of een sector sluit een groepsverzekering af voor (een deel van) zijn personeel. Het beheer van de groepsverzekering besteedt hij uit aan een verzekeraar of aan een pensioenfonds. Dit is een wettelijke verplichting.

In het pensioenreglement worden al de rechten en plichten van de werkgever en van de aangeslotenen en hun rechthebbenden beschreven en worden ook de aansluitingsvoorwaarden en de regels voor de uitvoering van de groepsverzekering bepaald.

U vindt er alle contractuele bepalingen in terug en antwoorden op vragen zoals 'wie wordt aangesloten bij de groepsverzekering?', of 'hoe wordt de premie bepaald?', of 'welke waarborgen worden er verzekerd?'.

U kan het pensioenreglement opvragen bij uw werkgever of raadplegen via www.mypension.be.

U hebt het recht verworven reserves van een pensioentoezegging opgebouwd via een vorige werkgever over te dragen naar de groepsverzekering bij uw nieuwe werkgever. Hierbij moet aan enkele voorwaarden voldaan zijn: 

 1. U moet aan de slag zijn bij een nieuwe werkgever met wie u een arbeidsovereenkomst hebt gesloten.
 2. U moet aangesloten zijn bij de ‘pensioentoezegging’ van uw nieuwe werkgever. 
 3. De vorige pensioeninstelling moet de verworven reserves rechtstreeks overdragen naar de huidige pensioeninstelling.

Meer details over deze voorwaarden en de definitie van een ‘pensioentoezegging’ kan u terugvinden in dit standpunt van de FSMA. 
Indien er aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kan u een reserveoverdracht aanvragen. Die verloopt in enkele eenvoudige stappen: 

 1. In het formulier reserveoverdracht dient de nieuwe werkgever de gegevens aan te vullen van de nieuwe groepsverzekering
 2. De werknemer vult de persoonlijke gegevens aan, ondertekent het formulier en bezorgt het aan de vorige pensioeninstelling.
 3. De vorige pensioeninstelling neemt contact op met Vivium voor de administratieve afhandeling van de reserveoverdracht en maakt de reserves rechtstreeks over op de bankrekening van Vivium.
 4. Vivium koppelt de ontvangen reserves aan de nieuwe groepsverzekering van de werknemer en bezorgt de werknemer een nieuw benefit statement met detail van de overgedragen reserves.